Engagement

International Engagement
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Inform and Inspire

11 ก.ค. 2017 Hits:2116

ff

The 4th Engagement Thailand Annual Conference

The 4th Engagement Thailand Annual Conference

05 ต.ค. 2016 Hits:8339

  .... l .. l  ................................................. ...

ดาวน์โหลดเอกสาร Presentation EnT3

ดาวน์โหลดเอกสาร Presentation EnT3

06 ก.ค. 2016 Hits:6141

ดาวน์โหลดเอกสาร Engagement Thailand ครั้งที่ 3

บทความล่าสุด

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

29 มิ.ย. 2016 Hits:1757

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

EnT Digest ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2558

EnT Digest ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2558

12 ก.พ. 2016 Hits:1479

University - Community Engagement คืออะไร ค้นหาคำตอบได้ใน EnT Digest...

สรุป-The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

สรุป-The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

19 พ.ค. 2014 Hits:3780

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand...

University Engagement

Engagement Thailand

Engagement Thailand

15 พ.ค. 2014 Hits:2359

โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านประธานกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand

ระบบและกลไกมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ระบบและกลไกมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

15 พ.ค. 2014 Hits:1844

โดย ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

การสนับสนุนทุนสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

การสนับสนุนทุนสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

15 พ.ค. 2014 Hits:1457

โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังนี้ 
การทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ (knowledge and skills) ของสังคม และทำงานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
  • มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกำกับดูแล นโยบายและแผนการดำเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
  • ในการทำวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคม
  • ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  • มหาวิทยาลัยและสังคมทำงานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทำร่วมกัน
  • เป้าหมายสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น

Loginช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการ EnT
ประจำปี 2560 - 2561 :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

คุณสิริพัฒน์ ชลคีรี
โทรศัพท์ 02-6495731

Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com