Engagement

International Engagement
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ข่าวประชาสัมพันธ์

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

28 ก.พ. 2019 Hits:8386

  รายละเอียดการจัดงาน รายละเอียดการประชุม Pre-workshop ( 1 July...

ขอเรียนเชิญสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

26 มิ.ย. 2018 Hits:5086

เรียน สมาชิก Engagement Thailand ทั้งแบบหน่วยงานและรายบุคคล ตามที่ม...

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

11 ก.ค. 2017 Hits:21245

Post by Rasa Prasertsri...   .... l . l . ..........................

บทความล่าสุด

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

29 มิ.ย. 2016 Hits:3178

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

EnT Digest ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2558

EnT Digest ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2558

12 ก.พ. 2016 Hits:3601

University - Community Engagement คืออะไร ค้นหาคำตอบได้ใน EnT Digest...

สรุป-The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

สรุป-The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

19 พ.ค. 2014 Hits:4516

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand...

University Engagement

Engagement Thailand

Engagement Thailand

15 พ.ค. 2014 Hits:3496

โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านประธานกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand

ระบบและกลไกมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ระบบและกลไกมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

15 พ.ค. 2014 Hits:3849

โดย ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

การสนับสนุนทุนสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

การสนับสนุนทุนสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

15 พ.ค. 2014 Hits:2543

โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังนี้ 
การทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ (knowledge and skills) ของสังคม และทำงานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
  • มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกำกับดูแล นโยบายและแผนการดำเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
  • ในการทำวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคม
  • ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  • มหาวิทยาลัยและสังคมทำงานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทำร่วมกัน
  • เป้าหมายสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น

Login



ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการ EnT
ประจำปี 2560 - 2561 :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

คุณสิริพัฒน์ ชลคีรี
โทรศัพท์ 02-6495731

Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com