Publications

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 18:22 น. เขียนโดย webmaster วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 17:55 น.

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

EnT Digest ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2558

เขียนโดย webmaster วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:53 น.

University - Community Engagement คืออะไร
ค้นหาคำตอบได้ใน EnT Digest ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 58)
พร้อมกับแนวคิดการทำงานวิชาการกับสังคม โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง และตัวอย่างกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงาน สมาคม และมูลนิธิต่างๆ
สนใจติดต่อขอรับได้ที่
สำนักงานเลขาธิการ EnT ประจำปี 2558 - 2559 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โทร. 044-224-840

2014 Engagement Australia Conference & Study Visit to Universities in Sydney

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 12:01 น. เขียนโดย webmaster วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:43 น.

 สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะสำนักงานประสานของ Engagement Thailand  ได้พาผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมการประชุม 2014 Engagement Australia Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่  19-26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยจากการที่ Engagement Australia (EA) ได้จัดการประชุมทางวิชาการประจำปี 2014 ในหัวข้อ “2014 Engagement Australia Conference: “Engage and Innovate for Sustainability“ ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ณ เมือง Wagga Wagga รัฐนิวเซาท์เวลล์ นั้น สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการประจำปี 2014 ของ EA ขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมในปีที่แล้ว โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย 12 ท่านเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยนายกสภา  อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากมหาวิทยาลัย 7 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในออสเตรเลีย ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 130 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อาฟริกาใต้ ประเทศไทย และออสเตรเลีย

ในปีนี้ ศ ดร วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ looking Back, Looking Forward  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ  นอกจากนี้ ดร. จเร สุวรรณชาด และ รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้นำเสนอกรณีศึกษาการทำงานร่วมกับชุมชนคลองด่าน จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “The Engagement of Rajamangala University of Technology Srivijaya and Stakeholders in Community“  อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ความสนใจและประทับใจในโครงการของ อาจารย์ จเร สุวรรณชาด จาก มทร. ศรีวิชัย เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้ว คณะผู้บริหารไทยยังได้เจรจาความร่วมมือระหว่างกรรมการบริหารของ Engagement Australia กับ Engagement Thailand อีกด้วย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยไทยในการสร้างความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียต่อไป

นอกจากนี้ คณะผู้เดินทาง ยังได้ไปศึกษาดูงานด้าน University Engagement ของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ University of Sydney และ University of Technology Sydney โดยศึกษาดูงานด้าน International engagement โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Institute for Teaching and Learning ที่ University of Sydney และด้าน Community engagement ผ่าน Shopfront ที่ University Technology Sydney (UTS) ซึ่งเป็นโมเดลที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

เอกสารประกอบสรุปการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เขียน blog เกี่ยวกับการไปประชุมและศึกษาดูงาน พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่ออสเตรเลีย ไว้ทั้งหมด 12 ตอน  ท่านสามารถอ่าน blog ทั้งหมด ด้ที่นี่


ภาพบรรยายกาศการเข้าร่วมประชุมและการศึกษาดูงาน

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 
Image type not supported