Member Benefits

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี

(กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)

 • มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
 • มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
 • รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ

 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
 • การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
 • ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN
 • การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 • การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
 • การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ

 • การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
 • ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล

 • สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุมกรรมการ และอนุกรรมการต่างๆ ตามคำเชิญของ EnT
 • สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ  เพื่อความก้าวหน้าของวงการ
 • รับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสมาชิก EnT และองค์กรที่สนใจอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • ร่วมเป็น Reviewer และวิทยากรในงานวิชาการเพื่อสังคม
  • ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงานทางวิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT อย่างสม่ำเสมอ
 • ร่วมเป็น Reviewer และวิทยากรในงานวิชาการเพื่อสังคม
 • ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงานทางวิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT อย่างสม่ำเสมอ

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com