EnT Project from Member

สรุปข้อมูลโครงการตามแนวพระราชดำริ

ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัย
001 มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโครงการพระราชดำริ ม.ขอนแก่น
002 กิจกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (SPUKK Run for King และ กิจกรรม SPUKK Walk-Rally การเรียนรู้ตามรอยพ่อ) ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
003 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มรภ.สุราษฎร์ธานี
004 มหาวิทยาลัยหอการค้าทำดีเพื่อพ่อ ม.หอการค้าไทย
005 โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพระราชา ม.ทักษิณ
006 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มทร.สุวรรณภูมิ
007 การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มรภ.นครปฐม
008 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในหมู่นักวิจัยไทยเพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมและสังคม ม.ศิลปากร
009 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ม.มหิดล
010 บริการวิชาการสู่ชุมชน มรภ.สุรินทร์
011 พันธกิจสัมพันธ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มรภ.อุตรดิตถ์
012 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการเยาวชนใต้ร่มพระบารมีสู่ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ม.ศรีปทุม
013 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับโครงการหลวง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
015 แผนงานวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม พื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มรภ.นครราชสีมา
016 การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
017 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก และผลิตไบโอดีเซล สนองพระราชดำริ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ม.สงขลานครินทร์
018 การบริการวิชาการโรงเรียนกองทุนการศึกษา มรภ.เทพสตรี
019 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มทร.รัตนโกสินทร์
020 1. ค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2. ห้องเรียนอาเซียน และ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ม.นครพนม
021 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ มรภ.จันทรเกษม
022 ค่ายศึกษาและสืบสานโครงการพระราชดำริฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
023 โครงการ "นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ" ม.รังสิต
024 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
025 โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดเห็ดในพื้นที่ป่าเบญจรรรณ ป่าดิบแล้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
026 โครงการการพัฒนาระบบ DNA barcoding และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
027 โครงการการขยายพันธุ์หญ้าทะเลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
028 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการทำนายและการจัดการโรคที่สำคัญในสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
029 การนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารงานในหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ม.นเรศวร
030 การพัฒนากลุ่มหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน ม.นเรศวร
031 โครงการพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศน์ ม.นเรศวร
032 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ม.นเรศวร
033 ศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ของพรรณไม้สมุนไพร ม.นเรศวร
034 เดินป่าศึกษาสมุนไพร ม.นเรศวร
035 ศึกษาดูงานการจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ ม.นเรศวร
036 Smart school in Lower Northern region of Thailand with biogas production through biomass ม.นเรศวร
037 ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ม.ศิลปากร
038 บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการสืบสานพระราชปณิธานพระราชดำริ
และพระราชดำรัส ในการบริการวิชาการ

มรภ.นครราชสีมา
039 โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมตามแนวพระราชดำริฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
040 ผู้ประสานงานโครงการไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ม.เชียงใหม่
041 ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.เชียงใหม่
042 ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ม.เชียงใหม่Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com