ขอเรียนเชิญสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียน สมาชิก Engagement Thailand ทั้งแบบหน่วยงานและรายบุคคล

ตามที่มีการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม โดยเปิดให้สถาบันระดับอุดมศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่าย Engagement Thailand นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขาธิการ Engagement Thailand จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโรงละครเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 13.00-14.00 น. ทั้งนี้ได้แนบวาระมาตามเอกสารแนบ โดยขอให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุม (ที่เป็นรายชื่อผู้แทนหลัก หรือผู้แทนรอง) หน่วยงานละ 1 ท่าน  หรือหากผู้แทนไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอให้ส่งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่สามารถตัดสินใจแทนได้เข้าร่วมประชุม

(รายละเอียดวาระ, รายชื่อผู้แทนหน่วยงาน และบุคคล สามารถดูได้ในเอกสารแนบ)