ประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคมและนานาชาติ

เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมได้รับประโยชน์ และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม

เชิญร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

ผมขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคล สมัครเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อจักได้มาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สมาคม

การขับเคลื่อนและการบูรณาการทำงานวิชาการเพื่อสังคม

สังคม

มหาวิทยาลัยและสังคม ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมพัฒนา

การพัฒนากำลังคน ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม

ประสิทธิภาพ

ผลงานวิชาการได้รับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม

ยอมรับ

การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยและระดับนานาชาติ

Scroll to Top