คลังความรู้

แหล่งรวมคลังความรู้ บทความ ผลงานวิชการ 
เอกสารประชุมและสัมนา 

คลังความรู้สมาคม

รวบรวมองค์ความรู้ บทความ ผลงานวิชการ เอกสารประชุมและสัมนา

TitleDescriptionDateCategoriesLink
ทำให้ Engagement เป็นเรื่องปกติประจำวัน ใครนึกจะทำเมื่อไร ก็ทำได้ ทำได้สบายๆ ไม่ต้องเหนื่อย5 หน้า2024/07/16ดาวน์โหลด
ขาที่ 2 ด้วย Engagement platform4 หน้า2024/07/03ดาวน์โหลด
บทสรุป Sydney Book81 หน้า2023/03/01ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม EnT ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมยายน 25649 หน้า2021/06/03ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference680 หน้า2021/01/04ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคม 20 ธันวาคม 256213 หน้า2020/01/13ดาวน์โหลด
กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ78 หน้า2019/10/14ดาวน์โหลด
พลิกวิกฤติอุดมศึกษาบทบาทนักวิชาการในพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม32 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล24 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและตามศาสตร์พระราชา22 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
Social Engagement in Accordance of the King’s Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development20 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference662 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม36 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ15 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
New S-Curve กระทรวง อว.7 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
New ecosystem for university39 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
ความร่วมือด้านงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงใหม่37 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
พันธกิจสัมพันธ์ สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น5 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อน New S-Curve โดยมหาวิทยาลัยและการกำหนดทิศทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม31 หน้า2019/07/06ดาวน์โหลด
EnTDigest ฉบับที่ 6 (เดือนกรกฎาคม 2562)255 หน้า2019/07/01ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยหุุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร50 หน้า2018/07/11ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยร่วมแก้ปัญหาพัฒนาสังคม16 หน้า2018/07/11ดาวน์โหลด
แนวทางลดความเหลื่อมลํ้าโดยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม43 หน้า2018/07/11ดาวน์โหลด
แนวคิดมุมมองต่อการจัดการมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในยุคอุดมศึกษา 4.034 หน้า2018/07/11ดาวน์โหลด
ความท้าทายและความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม20 หน้า2018/07/11ดาวน์โหลด
EnTDigest ฉบับที่ 5 (เดือนกรกฎาคม 2561)132 หน้า2018/07/01ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคม 30 มิถุนายน 256125 หน้า2018/06/30ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร University Role : Public Engagement in UK73 หน้า2017/12/20ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference7 หน้า2017/07/07ดาวน์โหลด
อธิปไตยทางอาหารกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน25 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาชนบทและการปลูกฝังจิตสำนึก นิสิต นักศึกษา ในการบริการสังคม170 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
การขยายผลระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
สหกิจศึกษากับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (CWIE)14 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
STEMkids-สเต็มคิดส์21 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม25 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการร่างหลักเกกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ15 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน31 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองของมหาวิทยาลัย43 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง20 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการฯ จุฬาฯ Zero Waste และมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก26 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
ปลูกหญ้าทะเลเพื่อพะยูนฝูงสุดท้ายที่ทะเลตรัง33 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
การรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อต้ำนกำรทำรุณกรรมทำงเพศต่อเด็ก29 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
ชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี48 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา32 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง15 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน13 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการแนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตร8 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
ปฐมบทของค่าอาสาสมัคร ส.จ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน40 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
การพัฒนาตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน16 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
การวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมของกุ้งก้ามแดงและผลกระทบต่อระบบนิเวศ29 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
University Engagement with Industry and Alumni13 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
University Engagement & Inclusive Community12 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
University Engagement and Environmental Sustainability in Chulalongkorn University51 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
University Engagement and Inclusive Community29 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
Toyota Environmental Strategies35 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
STEPS9 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
โครงการเกี่ยวกับชุมชนชาวเล23 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
CU Community Social Engagement36 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
Alumni Engagement8 หน้า2017/07/05ดาวน์โหลด
EnTDigest ฉบับที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560)64 หน้า2017/07/01ดาวน์โหลด
University Engagement A Stepping-stone for the Society14 หน้า2016/07/09ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference32 หน้า2016/07/09ดาวน์โหลด
ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม226 หน้า2016/07/07ดาวน์โหลด
EnTDigest ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม 2559)9 หน้า2016/07/01ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 2nd Engagement Thailand Annual Conference213 หน้า2015/08/30ดาวน์โหลด
EnT Digest ฉบับที่ 2 (เดือนสิงหาคม 2558)16 หน้า2015/08/01ดาวน์โหลด
สรุปการเข้าร่วมประชุม AsiaEngage Conference 20143 หน้า2014/11/22ดาวน์โหลด
สรุปประชุมวิชาการ The 1st Engagement Thailand Annual Conference11 หน้า2014/08/30ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นการศึกษาดูงานที่ Shopfront ของ University of Technology Sydney (UTS)3 หน้า2014/07/27ดาวน์โหลด
แนวคิดและหลักการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ของประเทศ ออสเตรเลียและประเทศไทย6 หน้า2014/07/27ดาวน์โหลด
วันเปิดตัว Engagement Thailand “Opening Day 2014”50 หน้า2014/05/17ดาวน์โหลด
EnT Digest ฉบับปฐมฤกษ์ (เดือนพฤษภาคม 2557)16 หน้า2014/05/01ดาวน์โหลด
Scroll to Top