สมาชิก

ยินดีต้อนรับเป็นสมาชิกของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
สิทธิประโยชน์ เข้าร่วมประชุม สวัสดิการ เครื่องหมายเกียรติยศ ฯลฯ

ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท

สมาชิกสามัญ

  • บุคคลทั่วไปที่ยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมรับรอง
  • สถาบัน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมที่ยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมรับรอง สมาชิกประเภทสถาบันมีสิทธิกำหนดผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในฐานะสมาชิกได้ 2 คน

สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกสามัญประเภทบุคคล ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
gallery-2

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

สมาชิกสามัญ

  • บุคคลทั่วไปจะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมคราวเดียว 3,000 บาท โดยถือเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตามวาระ (วาระละ 2 ปี) 500 บาท
  • สถาบัน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมคราวเดียว 100,000 บาท โดยถือเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือแบบรายปี อายุสมาชิก 3 ปี 30,000 บาท

สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ บุคคลทั่วไป สถาบัน / องค์กร

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี (กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)

มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT

มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT

รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ

ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและการประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร

การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และการประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร

การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN

การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)

การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ

การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

การสมัครสมาชิก

1. กรอกแบบฟอร์มสมัคร
> กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และเลือกประเภทสมาชิก

ประเภทบุคคลทั่วไป (ตลอดชีพ หรือราย 2 ปี)
ประเภทสถาบัน / องค์กร (ตลอดชีพ หรือราย 3 ปี)

2. ได้รับอีเมลแจ้งชำระเงิน
> ท่านจะได้รับอีเมลสรุปข้อมูล และรายละเอียดการชำระค่าสมาชิก

3. ยืนยันสถานะสมาชิก
> หลังจากตรวจสอบยอดชำระค่าสมาชิก ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก

การชำระค่าสมัครสมาชิก

กรุณาชำระค่าสมัครสมาชิก เข้าบัญชีออมทรัพย์
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
เลขที่ 328-250371-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02 503 2628-9 โทรสาร 02 503 2630
Email : engagementthailand2019@gmail.com

Scroll to Top