ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

หนังสือ “ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม” เล่มนี้ เป็นผลจากโครงการประมวลกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อประมวลตัวอย่างงานวิชาการเพื่อสังคมในรูปแบบของกรณีศึกษา จำนวน 50 กรณีศึกษา สำหรับใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจงานวิชาการเพื่อสังคม โดยยึดหลักเกณฑ์ที่เครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ได้กำหนดไว้ 4 ประการ คือ

  1. มีการร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)
  2. เกิดประโยชน์ ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    (Mutual benefits)
  3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and scholarship)
  4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable social impact)

ดาวน์โหลดไฟล์ [เล่มประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม]

Scroll to Top