เข้าร่วมประชุม 2014 AisaEngage Conference

เข้าร่วมประชุม 2014 AsiaEngage Conference

ร่วมเสนอกรณีศึกษาของประเทศไทย และศึกษาดูงานที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand (EnT) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุม The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014 และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียที่มีความโดดเด่นในประเด็นดังกล่าวในหัวข้อ “AsiaEngage Conference 2014 : Innovation and Creativity: collaboration with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and Beyond“ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาภูมิภาค การเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ และกิจการเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของประเทศในอาเซียนต่อไป ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เอกสารเผยแพร่ : [สรุปการประชุมวิชาการ] , [โครงการประชุมวิชาการ]

Scroll to Top