The 5th Engagement Thailand Annual Conference

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

“A better way for social impact creation and social inequality reduction”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารเผยแพร่ : [1]

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs) ณ หอประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แนวคิด “A better way for social impact creation and social inequality reduction”

โดยมหาวิทยาลัยศรีนรินทร์วิโรฒ เป็นสถานบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา และให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม ในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิปัญญา และการทำงานเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป้าหมายหลักคือให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน การขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืน Sustainable Development Goals เป็นประเด็นสำคัญที่นำมาใช้ในการวาทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและนำแนวทางไปดำเนินงานมากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand กล่าวว่า งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เราจัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์มาจาก แนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เครือข่ายมหวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ Engagement Thailand จึงริเริ่มขึ้น โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหลากหลายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ยนความรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี โดยปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นต่อพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคม การสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการผลักดันพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วมกับเครือข่าย Engagement Thailand ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับภาคชุมชน ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน ในการให้มุมมองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ที่ทำงานรับใช้สังคมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

ภายในงานแถลงข่าว กิจกรรมพูดคุยกับตัวแทนนิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตนักศึกษาไทยกับการรับใช้สังคม” โดย คุณลาภิสรา อินทรสูต หรือน้องแอปเปิ้ล The star 7 กล่าวบางส่วนว่า การที่เราช่วยเหลือคนที่ได้ด้อยโอกาสแม้นเพียงเล็กน้อย มันจะเป็นแรงช่วยทำให้ สังคมเท่าเทียมกัน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตัว คือได้เข้าใจคนมากขึ้น เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา “ยิ่งให้ยิ่งได้”

และในปีนี้ ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม “A better way for social impact creation and social inequality reduction” โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Scroll to Top