การประชุม Pre-Conference Workshop : Interactive discussion NCCPE and Thailand

การประชุม Pre-Conference Workshop

“Lessons Learned from the UK’s National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) and the Implications for Thailand”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

Scroll to Top