การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565

เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 8 ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้เป็นเจ้าภาพหลัก
Scroll to Top