รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมดังนี้

Scroll to Top