การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566
เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และสรุปกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา

Scroll to Top