การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565

เพื่อสรุปกิจกรรมวิชาการประจำปี การพัฒนาWebsite และติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 8 ในเดือนสิงหาคม 2565

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้เป็นเจ้าภาพหลัก

Scroll to Top