การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565

เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 8 ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งหารือประเด็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

Scroll to Top