การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

มอบหมายให้ อุปนายกสมาคม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565

เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 8 ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมความร่วมมือในต่างประเทศ

Scroll to Top