การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 5/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2565

เพื่อสรุปกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา และกิจกรรมที่อยูระหว่างดำเนินงาน ประกอบด้วย

  • การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 8 ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565
  • การเตรียมเข้าร่วมงาน NCCPE Engagement Conference
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานด้าน Engagement ในต่างประเทศ
  • การประเมินโครงการ U2T ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ
Scroll to Top