สัมมนาวิชาการ EnT วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่าน Zoom

Scroll to Top