รายงานการประชุม EnT ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมยายน 2564

รายงานการประชุม EnT ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสมาคมพันธกิจสัมพันธ2มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร2ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายงานการประชุม 

Scroll to Top