ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อาวรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมจาก NCCPE ปี 2562

สมาคม EnT ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบงานวิชาการรับใช้สังคม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในหัวข้อ “Institutionalizing Socially-Engaged Scholarship at Chiang Mai University: Experiences and Challenges” จาก National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักร ในการประชุม 2019 Engage Conference ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมือง Bristol โดยทุนนี้ครอบคลุม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน ค่าลงทะเบียน และค่าที่พักในเมือง Bristol

สมาคม EnT ได้เจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับ NCCPE อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 ที่ The Balmoral Hotel เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไทย นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำงานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีผลกระทบในเชิงบวกกับสังคมยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับในประเทศสหราชอาณาจักร

การได้รับทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สมาคม EnT ของประเทศไทย กับ NCCPE ของประเทศสหราชอาณาจักร

Scroll to Top