ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไทย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไทย ที่ได้รับการตอบรับไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่การประชุมวิชาการประจำปีของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2562

สมาคม EnT ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรวม 6 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักรให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคม ในการประชุม 2019 Engage Conference ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อคณาจารย์

ชื่อโครงการ

สังกัด

รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

Institutionalizing Socially-Engaged Scholarship at Chiang Mai University: Experiences and Challenges

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ

Strategies and Success in Fighting the Lethal Jellyfish Health Threat in Thailand : 2008-2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

Sustainability and Heritage Conservation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. นสพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ

PODD – A community owned One Health Surveillance System for Early Detection and Rapid Response to shop Outbreaks, Avert Pandemics, and Minimize Disaster

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. อลิชา ตรีโรจนานนท์

PakjitPakJai-A Japanese embroidery workshop for people with visual impairment

And Local Monk Waste

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ

Engaging Community in Heritage Conservation Planning: A Case of Banglamphu Canal Heritage Corridor Plan

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคม EnT ได้เจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับ NCCPE อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 ที่ The Balmoral Hotel เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไทย นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำงานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีผลกระทบในเชิงบวกกับสังคมยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับในประเทศสหราชอาณาจักร

การไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สมาคม EnT ของประเทศไทย กับ NCCPE ของประเทศสหราชอาณาจักร

Scroll to Top