มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย หุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร University Role : Public Engagement in UK

สถาบันคลังสมองของชาติ และศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของ NCCPE (National Coordinating Centre for Public Engagement) ที่สหราชอาณาจักร ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย ซึ่ง ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็นมาไว้ในบล็อก GotoKnow ชุด “เรียนรมู้ หาวิทยาลยั หนุ้ สว่ นสังคมที่สหราชอาณาจักร” จำนวน 15 ตอน สถาบันคลังสมองของชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้ขออนุญาตรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อเขียนของศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิชในชื่อหนังสือ “มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร” โดยมุ่งหวังให้อุดมศึกษาไทยได้เกิดแรงบันดาลใจและเห็นแนวทางในการผลักดัน Social Engagement ต่อไป

เอกสารเผยแพร่ [บทสรุป]

Scroll to Top