เปิดโฉมใหม่เว็บไซต์สมาคมพันธกิจสัมพันธ์ฯ

เปิดโฉมใหม่เว็บไซต์
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00น เป็นต้นไป

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (เลาขาธิการ สมาคมฯ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว

ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

และทีมงาน มศว ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฯ

เพื่อให้มีรูปแบบทันสมัย มีความสมบูรณ์ของข้อมูล มีคลังความรู้บทความวิชาการ และเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสมาคมฯ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยกับสังคมอย่างยั่งยืน

 

Scroll to Top