การประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019 Engage

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019 Engage

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference “Engage 2019: Disruption” และ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

วัน เวลา สถานที่
ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองบริสตอล และเมืองบาธ สหราชอาณาจักร

กลุ่มเป้าหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมของ NCCPE จำนวน 15 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน)

หมายเหตุ:
ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ค่าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และค่าเดินทางภายในสหราชอาณาจักร
กรุณาลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกท่านละ 20,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 อันเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าที่พักที่เพิ่มขึ้น

การสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน :

  1. การสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.knit.or.th/web/2019nccpe
  2. เมื่อท่านทำการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการชำระเงินอัตโนมัติทางอีเมล์ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปยังท่านเพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารต่างๆ ในการเดินทาง
  3. กรณีที่ท่านทำการสมัครออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ ท่านสามารถส่งหนังสือยืนยันการเดินทางที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดมายังสถาบันฯ ก่อน วันที่ 30 กันยายน 2562 download ตัวอย่างหนังสือยืนยันการเดินทางได้ที่ www.knit.or.th/web/wp-content/uploads/2019/07/EX_NCCPE-UK-2019.docx

เงื่อนไข:

  1. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน
  2. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ กรณีที่ผู้สมัครเดิมยังไม่ได้ยืนขอทำวีซ่า และภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  3. เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สถาบันฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Scroll to Top