เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 เรื่อง การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23

เรื่อง การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และภาคี

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256 ณ เวลา 8.30 – 17.00 น.

วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์พชร วารินสิทธิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 933 7769 7279
Passcode : 2224466

คณาจารย์ และ ผู้สนใจ
ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/TGZqmHNqikAp9RqD6

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://youtu.be/40nG27U-UsQ

รองศาสตราจารย์ เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร. 098-916-3996
ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร. 044-009009 ต่อ 2215

Scroll to Top