การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:00 น.

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565

เพื่อแถลงกิจการและกิจกรรมทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Scroll to Top