การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อสรุปผลการประสานงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ และนำเสนอผลการจัดกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา

Scroll to Top