เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36 เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36

เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ 

จัดโดย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Active learning ชั้น 4 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/drive/folders/1l8yfW_-2jcEdJQs_tLeqzURBStZ-4nCs

Scroll to Top