การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 9/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2565

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมซึ่งจัดโดย Engagement Australia (EA) ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2565 และสรุปกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา

Scroll to Top