พัฒนาความร่วมมือระหว่าง Engagement Thailand กับ NCCPE

ความร่วมมือระหว่าง Engagement Thailand กับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักร

โดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข เลขาธิการสมาคมฯ
กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ สมาคม Engagement Thailand หรือสมาคม EnT ได้พัฒนาความร่วมมือกับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement : NCCPE ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2018 โดยสมาคมฯ มีผู้แทนไปเจรจาความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผู้บริหารของ NCCPE คือ Paul Manners ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และ Sophie Duncan ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและยุทธศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม 2018 Engage Conference ของ NCCPE โดยมี ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล อุปนายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วย รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ และ ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ซึ่งทาง NCCPE ตกลงร่วมมือกับสมาคม EnT ในการพัฒนางานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และยกระดับงานด้านนี้ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ หลังจากการประชุมในเดือนธันวาคม 2561 แล้ว NCCPE และ สมาคมฯ มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแผนงานและกิจกรรมร่วมกันทาง Skype 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ / 20 มิถุนายน และ 27 กันยายน 2562 ตามลำดับ โดยได้ข้อสรุปว่า NCCPE และ สมาคม EnT ตกลงพัฒนาความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ

การพัฒนาบุคลากร (Professional Development) ทั้งนี้ NCCPE และ สมาคมฯ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับ 1) เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับภาคีภายนอกมหาวิทยาลัย 2) นักวิจัย/นักวิชาการ และ 3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การยกระดับงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัยของไทย (Raising Profile of Thai University in University Social Engagement Work) ทั้งนี้ NCCPE และ สมาคมฯ กำลังทำงานร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยเพื่อเข้าสู่การรับรองด้านมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการทำงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ตามเกณฑ์การประเมิน Engage Watermark ของ NCCPE ซึ่งเป็นการรับรองมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในประเทศสหราชอาณาจักร

การยกระดับงานของสมาคม EnT สู่นานาชาติ (Raising Profile of the Association for University Social Engagement Thailand (EnT)
ซึ่งขณะนี้ NCCPE และ สมาคม EnT กำลังพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป


กิจกรรมที่ NCCPE และ สมาคมฯ ได้ดำเนินการร่วมกันในปี 2562
จากความร่วมมือระหว่าง NCCPE และ สมาคม EnT นี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา NCCPE และ สมาคม EnT ได้จัดกิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม ทั้งนี้

1. NCCPE ได้ส่ง วิทยากรชื่อ Mhairi Stewart, Head of Public Engagement with Research, University of St Andrews, Scotland มาประเทศไทยและทำงานร่วมกับสมาคมฯ ดังนี้

* เป็นวิทยากรในการประชุม Pre-Conference Workshop : “Lessons Learned from the UK’s National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) and the Implications for Thailand” ซึ่งจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

* เป็น Keynote speaker ในการประชุม the 6th Engagement Thailand Annual Conference ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

* เป็นวิทยากรใน Workshop ที่การประชุมครั้งที่ 6 ที่อุตรดิตถ์ ในการคัดเลือกกรณีศึกษาของไทยไปนำเสนอในการประชุม NCCPE ที่ประเทศสหราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม 2562 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

*คัดเลือกกรณีศึกษาไทย 4 กรณีศึกษา ไปนำเสนอในการประชุม 2019 Engage Conference ของ NCCPE ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมืองบริสตอล ประเทศสหราชอาณาจักร

*คัดเลือกกรณีศึกษาไทย 2 กรณีศึกษา ไปนำเสนอ Poster ในการประชุม 2019 Engage Conference ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมืองบริสตอล ประเทศสหราชอาณาจักร

*ซึ่งในการนำเสนอกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษาของไทยนี้ ได้จัดแยกเป็นห้องหนึ่งต่างหาก และมีผู้เข้าฟังเต็มห้อง กรณีศึกษาของไทยได้รับความสนใจจากคนอังกฤษเป็นอย่างมาก และหลังจากวันประชุมแล้ว มีอีเมลติดต่อมาจากผู้แทนของ Oxford University และ University of Dundee ระบุความสนใจอยากทำงานด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมกับนักวิจัยของไทยที่ไปนำเสนอกรณีศึกษาด้วย นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของนักวิจัยไทย และความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง NCCPE กับ สมาคม EnT ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและกรณีศึกษาไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

2. NCCPE ให้ทุนการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอ Poster ในการประชุม 2019 Engage Conference ที่ประเทศสหราชอาณาจักรแก่ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนด้วย ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทุนนี้

3. สมาคม EnT จัดโครงการไปเข้าร่วมประชุม 2019 Engage Conference ซึ่งจัดโดย NCCPE ที่เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร และพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเรื่องการทำงานเพื่อสังคม ที่ University of Cardiff, Swansea University, University of Bristol และ University of Bath โดยมีผู้บริหารและนักวิจัยไทยจำนวน 13 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ร่วมเดินทาง

กิจกรรมที่ NCCPE และ สมาคมฯ จะดำเนินการร่วมกันในปี 2563

1. ผู้บริหารของ NCCPE จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเป็น keynote speaker ในการประชุมประจำปี 7th Engagement Thailand Annual Conference ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. จัด Pre-Conference Workshop ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนการประชุมประจำปีครั้งที่ 7

3. จัด workshop เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาของไทยในด้านการทำงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในการประชุมประจำปีครั้งที่ 7 ที นครราชสีมา เพื่อไปนำเสนอในการประชุม 2020 Engage Conference ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 นี้

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการทำงานเพื่อสังคม โดยใช้ Engage Watermark ของ NCCPE

Scroll to Top