เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25

เรื่อง การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา

ช่วงเช้า
https://drive.google.com/file/d/1WFTNzdes1W8Adtms9idYoEZqwTtdO-zm/view?usp=sharing

ช่วงบ่าย
https://drive.google.com/file/d/1iZfFSyTnNuhyKMZwjUGEmanlYDUF4KRr/view?usp=sharing

Scroll to Top