เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 26

เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

จัดโดย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

รับชมย้อนหลัง
https://ubru365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ctam_ubru_live_ubru_ac_th/Eu6DjvXduMhAi9UwAcUlha8Bswg6qG1mjz0t9j6ngiGfng?e=vpuzbt

Scroll to Top