เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27

เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -16.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

วิทยากรโดย
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. ธฏษธรรมช์ ลาโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1jzveikVKPhFBDs9mJqNy1V_VZ8wPUwky/view?usp=share_link

Scroll to Top