เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28

เรื่อง บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 17.30 น.

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

รับชมย้อนหลัง
ภาคเช้า https://shorturl.asia/Ms8rR
ภาคบ่าย https://shorturl.asia/iV5Qh

Scroll to Top