เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29

เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2023

จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

Scroll to Top