เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30

เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

วิทยากรโดย
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1_EPr-Zc0__bnzwsxk61otEjNh9YxTSVa/view?usp=sharing

Scroll to Top