Mr.Addpager Allweb

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE

ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 เรื่อง การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 เรื่อง การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ Read More »

Scroll to Top